در اولین نمایشگاه تخصصی پوشش های ساختمانی چه گذشت؟